SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Indledning:

1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle købsaftaler indgået med Iterator ApS (herefter benævnt ”Iterator”), med mindre andet skriftligt og udtrykkeligt er aftalt.

2. Aftalegrundlag:

2.1. Afgivne ordrer er først bindende når Iterator har fremsendt skriftlig ordrebekræftelse og denne er modtaget af kunden.

2.2. Kunden skal, hvis den fremsendte ordrebekræftelse afviger fra den afgivne ordre, give Iterator meddelelse herom senest 5 kalenderdage fra kundens modtagelse af ordrebekræftelsen.

2.3. Afgivne tilbud er alene bindende for Iterator når skriftlig accept, i overensstemmelse med det afgivne tilbud, er modtaget fra kunden senest 10 kalenderdage fra afgivelsen af tilbuddet. Modtages sådan accept ikke indenfor netop nævnte frist, da bortfalder tilbuddet.

3. Priser:

3.1. Alle angivne priser er med forbehold for prisfejl.

3.2. Priser beregnes efter de for ydelsen aftalte timesatser og under forudsætning af, at de ydelsen vedrørende produkter er installeret korrekt, og at kunden ikke har foretaget ændringer heri.

3.3. Har kunden foretaget ændringer i de serviceydelsen vedrørende produkter, da beregnes prisen efter de til enhver tid gældende særskilte timesatser herfor.

3.4. Alle priser er ekskl. moms, evt. øvrige offentlige afgifter eller gebyrer og transaktionsgebyrer til kortudbydere. Herudover beregnes udlæg for Iterator separat.

3.5. Iterator er berettiget til at ændre priserne til og med leveringsdagen, hvis prisændringen sker i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt, forsikringssatser eller andre forhold, over hvilke Iterator ikke har kontrol.

3.6. Såfremt Iterator ITs omkostninger forøges grundet kundens forhold, da er Iterator berettiget til kompensation herfor.

4. Betaling:

4.1. Kunden faktureres efter hver måneds udløb for det af Iterator ydede antal timer i den forgangne måned.

4.2. Betaling forfalder 14 dage efter kundens modtagelse af korrekt udstedt faktura.

4.3. Ved for sen betaling beregnes renter fra forfaldsdato med 2 % pr. påbegyndt måned.

4.4. Iterator er, ud over ovenstående rentetilskrivning, berettiget til at opkræve et fast kompensationsbeløb i overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov, samt øvrige inddrivelsesomkostninger.

4.5. Ved kundens aktuelle eller anticiperede betalingsmisligholdelse er Iterator berettiget til at standse sin levering af serviceydelser, indtil Iterator fra kunden modtager forudbetaling eller tilstrækkelig sikkerhedsstillelse. Foretager kunden ikke forudbetaling eller sikkerhedsstillelse indenfor en af Iterator fastsat, rimelig frist, da er Iterator berettiget til at hæve købet.

4.6. Er der mellem Iterator og kunden indgået en rateaftale, da forfalder den fulde restskyld til betaling, hvis kunden er helt eller delvist i mora med betaling af en rate.

4.7. Kundens pligt til rettidig betaling bortfalder ikke i tilfælde af reklamation fra kunden, uanset om reklamationen er rettidig eller ej. Kunden er således ikke berettiget til at modregne i betalinger til Iterator.

5. Levering:

5.1. Levering sker ex works.

5.2. Iterator ITs leveringstider afhænger af leveringtiderne hos Iterator ITs underleverandører, men Iterator tilstræber at levering sker snarest muligt.

5.3. Aftalte leveringstider anses for overholdt såfremt produkterne er afsendt af Iterator inden leveringstidens udløb. Foretager kunden ændringer i en allerede afgivet ordre, da forlænges den aftalte leveringstid i det omfang ændringen betinger.

6. Oplysningspligt:

6.1. Såfremt anvendelsen eller installationen af et produkt kræver særlig vejledning eller beskrivelse, da kan Iterator, i henhold til dennes sædvanlige timetakster, udarbejde sådan dokumentation til levering samtidigt med levering af produktet.

7. Brugsret og ophavsret:

7.1. Såfremt Iterator til kunden leverer softwareudvikling foretaget specifikt for kunden, da opnår kunden den fulde brugsret til den leverede software.

7.2. Ophavsretten til leveret software tilkommer kunden. Iterator er dog berettiget til at anvende leveret kode helt eller delvist ved udvikling af nye produkter, også for andre kunder.

8. Ejendomsforbehold:

8.1. Ejendomsretten til leverede produkter tilkommer Iterator indtil den fulde købesum er betalt. Kunden er forpligtet til at erstatte samtlige omkostninger Iterator måtte blive påført som følge af tilbagetagning af et leveret produkt.

9. Garanti:

9.1. Leverede produkter er alene omfattet af Iterator ITs underleverandørers evt. garantier. Produkterne er således ikke underlagt nogen særskilt garanti fra Iterator.

10. Forsinkelse, mangler og reklamation:

10.1. Leverer Iterator ikke en afgiven ordre rettidigt, da skal kunden, hvis kunden ønsker at gøre sine misligholdelsesbeføjelser gældende, oplyse Iterator en ny, rimelig frist for levering. Kunden er herefter berettiget til at hæve købet, hvis Iterator ikke overholder denne nye, rimelige frist. Er en ny, rimelig frist ikke oplyst senest 2 hverdage fra forsinkelsens indtræden, da fortabes kundens ret til at hæve købet og Iterator skal levere snarest muligt.

10.2. Ved levering er kunden forpligtet til at undersøge det modtagne produkt. Konstaterer kunden, eller burde kunden konstatere mangler ved det modtagne produkt, da er kunden forpligtet til straks at reklamere herover overfor Iterator. Reklamerer kunden ikke straks, da fortabes kundens ret til at gøre mangelsbeføjelser gældende.

10.3. Lider det leverede produkt af skjulte mangler, da skal kunden senest 5 kalenderdage efter modtagelsen reklamere overfor Iterator. Reklamerer kunden ikke rettidigt, da fortabes kundens ret til at gøre mangelsbeføjelser gældende.

10.4. Såfremt kunden har anvendt produktet forkert eller foretaget ændringer heri, eller har kunden undladt at efterleve retningslinjer udstedt af enten Iterator eller Iterators underleverandører, da fortabes kundens ret til at gøre mangelsbeføjelser gældende.

10.5. Iterator kan, ved berettiget og rettidig reklamation, frit vælge om der skal ske omlevering af det leverede produkt eller afhjælpning. Såfremt Iterator rettidigt foretager omlevering eller afhjælpning, da er kunden uberettiget til at hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag i prisen.

10.6. Iterator er berettiget til at foretage flere omleveringer og/eller afhjælpningsforsøg.

10.7. Foretager Iterator ikke rettidigt omlevering eller afhjælpning, da er kunden berettiget til at hæve købet eller kræve et forholdsmæssigt afslag i prisen. Købet kan alene hæves for den del af en leverance der er behæftet med mangler.

10.8. Konstateres det, at produktet, der reklameres over, er mangelfrit, da er kunden forpligtet til at erstatte samtlige omkostninger Iterator måtte være blevet påført som følge af reklamationen.

11. Erstatning:

11.1. Iterator er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, tabt avance, negative konsekvenser for opnåelse af økonomiske målsætninger, ikke-opnåede økonomiske fordele, tab af goodwill, produktionstab, tab af data, samt afledt bortfald eller misligholdelse af aftaler med tredjemand.

11.2. Iterator ITs erstatningsansvar er endvidere begrænset til forhold, der følger af grov uagtsomhed eller forsætlighed.

11.3. Iterator er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab som følger af, at de leverede produkter ikke kan anvendes som forudsat af kunden.

11.4. Iterator er ikke ansvarlig for tingsskade, herunder skade på fast ejendom, opstået som følge af defekter ved leverede produkter. Herudover er Iterator ikke ansvarlig for skade på produkter produceret af kunden, hvori produkter leveret af Iterator indgår.

11.5. Iterator fraskriver sig, i overensstemmelse med dansk rets præceptive regler, i videst muligt omfang produktansvar og erstatningsansvar som mellemhandler. Måtte Iterator blive pålagt et produktansvar overfor tredjemand, da er kunden forpligtet til at skadesløsholde Iterator i et sådant omfang, at Iterator ITs endelige erstatningsansvar begrænses i overensstemmelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

11.6. Iterator ITs erstatningsansvar er for ethvert tab eller enhver skade samlet begrænset til maksimalt kr. 2.000.000,00 og altid til maksimalt 50 % af den pris kunden har erlagt for produktet eller ydelsen som erstatningsansvaret vedrører.

12. Lovvalg og værneting:

12.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser og aftaler indgået i henhold hertil er underlagt dansk ret.

12.2. Værneting for tvister, som udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, eller af aftaler indgået i henhold hertil, er Iterator ITs til enhver tid værende hjemting.